Opis Szkolenia
Kod kursu II-39
Nazwa Terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie uczenia matematyki
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • rozwijanie umiejętności nauczycieli w diagnozowaniu specyficznych trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulii
  • uwrażliwienie na trudności w psychospołecznym funkcjonowaniu dzieci z dyskalkulią i na rolę emocji w uczeniu matematyki
  • kształtowanie umiejętności dostosowania metod i form pracy do indywidualnych możliwości uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
Liczba godzin 8
ProwadzącyGrażyna Wrzaszczak
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2020 r.
Termin zgłaszania2020-03-31
Czy został już uruchomionyNie