Opis Szkolenia
Kod kursu II-54
Nazwa Organizacja pracy świetlicy szkolnej
Adresat zainteresowani nauczyciele-wychowawcy świetlic szkolnych
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli świetlicy szkolnej w zakresie pełnienia funkcji wychowawczo-opiekuńczej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
  • zapoznanie uczestników z aktami regulującymi prawa i obowiązki nauczycie-la w zakresie sprawowania opieki oraz przykładami ich zastosowania w praktyce szkolnej
Liczba godzin 7
ProwadzącyBożena Jabłońska
Proponowany termin szkolenia2018-12-15
Termin zgłaszania2018-11-30
Czy został już uruchomionyNie