Opis Szkolenia
Kod kursu III-55
Nazwa Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) – Część 2: digitalizacja, edycja warstw, analizy przestrzenne
Adresat Zainteresowani Nauczyciele
Cele kursu
  • nabycie podstawowych umiejętności edycji i analizy danych przestrzennych (np. długość sieci rzecznej, drogowej, lesistość, jeziorność, powierzchnia tere- nów zabudowanych i przyrodniczo cennych regionu)
  • rozwiązywanie problemów badawczych w geografii i biologii z wykorzysta- niem narzędzi GIS
  • wykorzystanie nabytych umiejętności podczas lekcji geografii, biologii lub informatyki
Liczba godzin 8
ProwadzącyMateusz Gutowski
Proponowany termin szkolenialistopad 2017
Termin zgłaszania2017-10-30
Czy został już uruchomionyNie